Boek hier je Keukenhof Tickets 2024!

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVE FUN EVENTS

Hoofdstuk I: Algemene voorwaarden betreffende het organiseren van (sport)evenementen

De onderscheiden hoofdstukken in de Algemene Voorwaarden zijn op een opdracht van toepassing dan wel wanneer Have fun Events er redelijkerwijze van uit mag gaan dat de ingevolge een Opdracht aangeboden of verrichte diensten onder het betreffende hoofdstuk vallen. Indien de inhoud of uitleg van de hoofdstukken in de Algemene Voorwaarden onderling strijdig zijn, prevaleert het hoofdstuk dat het meest specifiek op de betreffende diensten van toepassing is. Derhalve heeft het bepaalde in hoofdstuk II voorrang op het bepaalde in hoofdstuk I wanneer sprake is van verhuur van Objecten.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.       Annulering: de schriftelijke beëindiging door de Opdrachtgever van de overeenkomst, vóór de aanvang van het Evenement.

2.       Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt dan wel zou deelnemen aan of gebruik maakt dan wel zou gebruik maken van een activiteit of evenement van Have fun Events.

3.       Evenement: alle programma’s, activiteiten en evenementen welke door Have fun Events worden georganiseerd of aangeboden, hieronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, het verzorgen van activiteiten, sportieve recreatievormen, diensten, het bieden van faciliteiten, het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten.

4.       Have fun Events: Opdrachtnemer, gevestigd aan de Jacoba van Beijerenweg 97-004 (2215 KW) te Voorhout, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28080289.

5.       Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon c.q. overheidsinstelling die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met Have fun Events of anderszins gebruik maakt van de diensten of Evenementen van Have fun Events.

6.       Overeenkomst c.q. Opdracht: iedere afspraak tussen Opdrachtgever en Have fun Events in relatie tot een Evenement, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

7.       Vertegenwoordiger van Have fun Events: degene die uit naam van Have fun Events optreedt bij een activiteit of evenement, daaronder mede begrepen instructeurs en/of (bege)leiders.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten c.q. Overeenkomsten tussen Have fun Events en Opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle door Have fun Events gedane aanbiedingen, offertes en adviezen.

2.       Door het verlenen van een Opdracht aan en/of het laten verrichten van werkzaamheden/-activiteiten door Have fun Events en/of het feitelijk deelnemen aan een activiteit of evenement wordt Opdrachtgever geacht in te stemmen met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend.

3.       De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt door Have fun Events uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.       Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Have fun Events en Opdrachtgever zijn overeengekomen. Afwijkingen op deze voorwaarden gelden slechts voor de duur van één Opdracht, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

5.       Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle Overeenkomsten waarbij door

Have fun Events ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken. Zij kunnen derhalve jegens Opdrachtgever hierop een beroep doen.

6.       Wanneer een of enkele van deze bedingen uit de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige voorwaarden onverminderd gelden en zullen partijen het betreffende beding onverwijld vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.

Artikel 3 – Offertes

1.     De door Have fun Events gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Have fun Events is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever binnen 14 dagen schriftelijk is bevestigd. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe Opdrachten.

2.     Have fun Events kan niet aan zijn offertes en aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.    Een samengestelde prijsopgave verplicht Have fun Events niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.    De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen en/of tarieven zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en eventueel in het kader van de overeenkomst te maken bijkomende kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 – Opdrachten

1.       De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Have fun Events komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Have fun Events is ontvangen. Deze schriftelijke bevestiging (waaronder ook e-mail begrepen) is gebaseerd op ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Have fun Events verstrekte informatie.

2.       Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Have fun Events ter beschikking gestelde informatie.

3.       Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

4.       Degene die namens of voor Opdrachtgever een overeenkomst aangaat met Have fun Events is jegens Have fun Events hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

5.       De Opdrachtgever en Deelnemers zijn verplicht op eerste verzoek van Have fun Events of een Vertegenwoordiger van Have fun Events een geldig identificatiebewijs of ander eventueel voor de activiteit of evenement benodigd document, daaronder mede begrepen een geldig rijbewijs, te tonen.

 

Artikel 5 – Wijziging van de Overeenkomst

1.       De Opdrachtgever kan tot 8 dagen voor aanvang verzoeken de Overeenkomst te wijzigen, daaronder mede begrepen het verminderen van het aantal deelnemers. Indien het bedrag van de gewijzigde overeenkomst lager is dan de oorspronkelijke overeenkomst, is op het verschil de annuleringsregeling zoals bepaald in artikel 11 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.       Een wijziging van arrangementsdatum geldt als een annulering waarop de annuleringsregeling zoals bepaald in artikel 11 van toepassing is.
Indien de nieuwe datum van het Evenement binnen een periode van 3 maanden na de oorspronkelijke datum plaatsvindt, worden de annuleringskosten in afwijking van het bepaalde in artikel 11 beperkt tot 25% van de arrangementsprijs.

3.       Have fun Events is op grond van gewichtige, onverwijld aan de Opdrachtgever mede te delen omstandigheden gerechtigd de Overeenkomst, het Evenement of de contouren van het Evenement te wijzigen. Indien mogelijk zal Have fun Events de Opdrachtgever een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter en de aard van het Evenement zoveel mogelijk intact laat en past binnen de met Opdrachtgever overeengekomen prijs van het Evenement.

4.       De Opdrachtgever kan de wijziging zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijk overeengekomene of de wijziging de Opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert.
De Opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk aan Have fun Events melden. De Opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden welke betrekking hebben op de niet-genoten onderdelen van het Evenement, onder aftrek van reële en in voldoende mate onderbouwde kosten van Have fun Events.

Artikel 6 – Verplichtingen Have fun Events

1.       Have fun Events is verplicht tot uitvoering van de Overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst c.q. publicaties van Have fun Events redelijkerwijs mocht hebben. Have fun Events is naar gelang de omstandigheden verplicht de Deelnemers hulp en bijstand te verlenen indien het Evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de Opdrachtgever moet worden toegerekend, is Have fun Events tot verlening van hulp en bijstand verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de Opdrachtgever.  

2.    Have fun Events dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat het Evenement voldoet aan alle milieu- en veiligheidseisen die van overheidswege aan het Evenement worden gesteld.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

1.     De Opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de Overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of Deelnemers aan Have fun Events te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het Evenement. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere Deelnemer aan activiteiten in of op het water, niet zijnde rondvaarten, beheerst de vaardigheden om te zwemmen, tenzij hij het ontbreken van deze vaardigheid vooraf bekend heeft gemaakt aan Have fun Events.

2.     De Opdrachtgever staat ervoor in dat de Deelnemers de navolgende verplichtingen nakomen:

       a.  de Deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Have fun Events om de goede en veilige uitvoering van de Overeenkomst te bevorderen.

       b.  de Deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de Overeenkomst is bestemd. De Deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden aan Have fun Events en vast te laten leggen. De Deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van Have fun Events. De Deelnemer stelt Have fun Events zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van het Evenement, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. De Deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van het Evenement op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een Vertegenwoordiger van Have fun Events en wel in dezelfde staat als waarin de Deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. Have fun Events is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan Opdrachtgever en/of Deelnemer in rekening te brengen.

       c.  de Deelnemer is verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.

3.    De Opdrachtgever draagt er zorg voor de Deelnemers er uitdrukkelijk op te wijzen dat hij/zij zelf verantwoordelijk is en blijft voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om deel te nemen aan het betreffende Evenement.

4.    Indien sprake is van een Evenement dat niet onder de directe leiding of directe betrokkenheid van Have fun Events plaatsvindt, zal Opdrachtgever de Deelnemers aan dat Evenement uitdrukkelijk wijzen op het in acht nemen van de normale voorzichtigheid en op zijn/haar verantwoordelijkheid om in voorkomende gevallen de deelname aan het Evenement te staken indien de (plaatselijke) situatie dat vereist. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan, doch niet limitatief, het ontstaan van onweer tijdens een golfevenement, etc.

5.    Alcoholgebruik voorafgaand en tijdens een Evenement is verboden met uitzondering van activiteiten als proeverijen. Deze dient dan wel als laatste activiteit van het Evenement plaats te vinden.

 

Artikel 8 – Doorgang en onuitvoerbaarheid van de Overeenkomst

1.       De uitvoering van het Evenement is afhankelijk van plaatselijke (weers)omstandigheden.

2.       Het Evenement vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Have fun Events zal zich bij slecht weer inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor Deelnemers zoveel als mogelijk wordt beperkt. Indien sprake is van indooractiviteiten vinden deze in ieder geval doorgang.
Outdoor activiteiten kunnen door Have fun Events tot 24 uur voor aanvang van de dienst worden geannuleerd indien het doorgaan ervan naar het oordeel van Have fun Events niet zinvol is, of niet uit te voeren is in verband met de veiligheid. Have fun Events zal Opdrachtgever alsdan een alternatief bieden, zonder dat Have fun Events en Opdrachtgever aanspraak kan/kunnen maken op vergoeding van meer- of minderwerk.

3.       Have fun Events heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedsel- en brandstofschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden etc. Have fun Events is verplicht de Opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.

4.       Have fun Events heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de lichamelijke conditie van de Deelnemer naar het oordeel van Have fun Events hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan het Evenement.

5.       Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

Artikel 9 – Opzegging/uitsluiting door Have fun Events

1.  Have fun Events kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen indien Opdrachtgever of Deelnemer(s) de verplichtingen uit de Overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van Have fun Events niet kan worden gevergd dat (deelname aan) het Evenement wordt voortgezet.

2.  Have fun Events kan een Deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan het Evenement en ten opzichte van deze Deelnemer de Overeenkomst ontbinden indien de Deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan Have fun Events en/of mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het Evenement bederft. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

3.  Have fun Events zal de Deelnemer persoonlijk laten weten dat hij van verdere deelname aan het Evenement wordt uitgesloten en zal tevens Opdrachtgever hiervan in kennis stellen.

4.  Opdrachtgever blijft gehouden de overeengekomen prijs aan Have fun Events te voldoen.

 

Artikel 10 – Betaling

1.       Have fun Events factureert digitaal in de vorm van een Portable Document Format (pdf).

2.       Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Have fun Events aangewezen bankrekeningnummer in de valuta waarin is gefactureerd. Als dag van betaling geldt de dag van bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Have fun Events. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen binnen 14 dagen voor aanvang van de activiteit of het evenement, dan dient volledige betaling van het factuurbedrag uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de activiteit of het evenement plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.       Have fun Events heeft het recht een aanbetaling vóór een nader door Have fun Events aan te geven datum te verlangen.

4.       Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 2 genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is Have fun Events gerechtigd vanaf dat moment, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente als bedoeld in artikel 6:119 t/m 6:119b in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Have fun Events.

5.       Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de daadwerkelijk door Have fun Events gemaakte gerechtelijke kosten. Voor de buitengerechtelijke kosten hanteert Have fun Events een percentage van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 135,-.

6.       Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichting kan Have fun Events weigeren de werkzaamheden aan te vangen dan wel deze opschorten of staken.

7.       Variabele kosten, zoals (extra) catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden - tenzij schriftelijk anders overeengekomen - achteraf aan de Opdrachtgever doorberekend.

Artikel 11 – Annulering

1.     De Opdrachtgever kan de Opdracht c.q. Overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief aan Have fun Events. De datum van ontvangst van de brief door Have fun Events geldt als datum van annulering.

2.    Indien Opdrachtgever de Opdracht annuleert, is Opdrachtgever de navolgende vergoeding[PvdL1]  verschuldigd aan Have fun Events:

-    tot 2 maanden voor aanvang van het Evenement: 25% van de tussen partijen overeengekomen prijs van het Evenement.

-    tot 1 maand voor aanvang van het Evenement: 50% van de tussen partijen overeengekomen prijs van het Evenement.

-    tot 7 dagen voor aanvang van het Evenement: 75% van de tussen partijen overeengekomen prijs van het Evenement.

-    Bij annulering binnen 7 dagen of minder voor de aanvang van het Evenement: 100% van de tussen partijen overeengekomen prijs van het Evenement.

 

Artikel 12 – Voortijdig vertrek door de Deelnemer

Bij voortijdig vertrek door de Deelnemer is de Opdrachtgever de volledige prijs voor het Evenement verschuldigd.

 

Artikel 13 – Klachten

1.       Eventuele klachten dient Opdrachtgever binnen 7 dagen na de datum van het Event schriftelijk in te dienen bij Have fun Events.

2.       Indien de klacht niet binnen de het vorige lid gestelde termijn door Have fun Events is ontvangen, komt elk verweer en elke vordering van Opdrachtgever dienaangaande te vervallen.

3.       De indiening van een klacht geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

1.       Deelname aan een Evenement geschiedt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever en/of Deelnemer.

2.       Opdrachtgever is jegens Have fun Events volledig aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van de Deelnemer dan wel door de Deelnemer ‘toegelaten’ derden.

3.       Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor alle door hem en de Deelnemers veroorzaakte schade aan de gehuurde Objecten als ook schade aan overige eigendommen van Have fun Events en/of schade (aan eigendommen) van derden, hoe ook veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, en ongeacht of deze schade is toe te rekenen aan Opdrachtgever of derden.

4.       Have fun Events is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan Have fun Events is toe te rekenen.

5.       Have fun Events is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

6.       Have fun Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel ontstaan tijdens een programma waarbij een of meerdere deelnemers alcohol hebben genuttigd voorafgaand aan en/of tijdens een activiteit. Toestemming van Have fun Events om alcohol te nuttigen voorafgaande en/of tijdens een activiteit betekent geenszins dat Have fun Events hiermee aansprakelijkheid erkent bij ongevallen en/of letsel.

7.       Have fun Events is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover de tekortkoming bestaat uit het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de Opdracht mag worden vertrouwd.

8.       Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten van Have fun Events die bij zorgvuldig en deskundig handelen door Have fun Events zou zijn vermeden, is de aansprakelijkheid van Have fun Events te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekeraar van Have fun Events in het betreffende geval zal worden uitgekeerd, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.

9.       Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Have fun Events beperkt tot maximaal het factuurbedrag van het betreffende Event.

10.    Have fun Events is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Have fun Events aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Have fun Events toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.    Have fun Events is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.    Have fun Events is niet aansprakelijk voor:

a.   ontstane schade bij Opdrachtgever of derden die het gevolg is van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;

b.   ontstane schade bij Opdrachtgever of derden die het gevolg is van een handelen of nalaten van hulppersonen, die door Opdrachtgever dan wel Have fun Events in geschakeld zijn (werknemers van Have fun Events daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Have fun Events verbonden organisatie.

13.    De in dit artikel bepaalde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door Have fun Events ingeschakelde personen of derden, die hierdoor derhalve rechtstreeks een beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen toekomt.

14.    Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen zes maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Have fun Events te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

15.    Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door (een) Deelnemer(s) zullen, voor zover deze niet op de dader(s) zelf is te verhalen, door Opdrachtgever worden vergoed.

 

Artikel 15 - Overmacht

1.       Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd
worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de
wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2.       Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen mede verstaan ziekte van personeel van Have fun Events, of van de door Have fun Events ingeschakelde personen of derden, alsmede alle van buiten komende oorzaken waaronder begrepen extreme weersomstandigheden, voorzien of niet-voorzien, waarop Have fun Events geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Have fun Events niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3.       Voor zover Have fun Events ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Have fun Events gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 – Promotie

1.       Have fun Events is gerechtigd tot het vermelden van de naam en logo van Opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de voor Opdrachtgever georganiseerd Activiteit op de website van Have fun Events dan wel aan (commerciële) relaties van Have fun Events ter indicatie haar ervaring op het gebied van het organiseren van Events.

2.       Have fun Events houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het Evenement zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Eventuele bezwaren hiertegen moeten binnen 7 dagen na de opname schriftelijk worden ingediend bij Have fun Events.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en geschillen

1.       Op alle overeenkomsten en/of rechtsbetrekkingen tussen Have fun Events en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.       Alle geschillen tussen Have fun Events en Opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd

aan de rechter in de vestigingsplaats van Have fun Events, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

3.       Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg op minnelijke wijze te beslechten.

 

Artikel 18 – Ingangsdatum en wijziging Algemene Voorwaarden

1.       De ingangsdatum van deze Algemene Voorwaarden is 1 november 2017 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.

2.       Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie bij de Kamer van Koophandel c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

Hoofdstuk II: Aanvullende voorwaarden betreffende huur van roerende zaken

Dit hoofdstuk II van de Algemene Voorwaarden is naast hoofdstuk I van toepassing op alle door Have fun Events verhuurde roerende zaken aan Opdrachtgever in het kader van een Niet-begeleid Evenement.

Artikel 19 – Definities

In deze aanvullende voorwaarden wordt verstaan onder:

1.       Niet-begeleid Evenement: evenementen die plaatsvinden zonder begeleiding/betrokkenheid van (Vertegenwoordigers) van Have fun Events en waarbij Opdrachtgever uitsluitend roerende zaken van Have fun Events huurt voor de duur van het Niet-begeleide Evenement.

2.       Opdrachtgever: huurder van Roerende zaken van Have fun Events.

3.       Roerende zaken: zaken en/of materialen (daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot Solexen, springkussens, etc.) die Have fun Events in het kader van een Niet-begeleid evenement verhuurt aan Opdrachtgever, hierna te noemen “Objecten”.

 

Artikel 20 – Verplichtingen Have fun Events

1.       Have fun Events wordt geacht de gehuurde Objecten in goede staat te hebben afgeleverd.

2.       Have fun Events is verplicht de door haar verhuurde Objecten – voor zover wettelijk vereist – adequaat verzekerd te hebben tegen tenminste wettelijke aansprakelijkheid.

3.       Have fun Events zal zorg dragen voor het periodiek onderhouden en voor zover nodig (laten) keuren van de door haar verhuurde Objecten, teneinde de deugdelijke werking en veiligheid van de Objecten zoveel mogelijk te waarborgen.

 

Artikel 21 – Verplichtingen Opdrachtgever

1.       Opdrachtgever is ermee bekend dat Have fun Events per gehuurd object een borg verlangd en zal deze borg op 1e verzoek en in elk geval voor ingebruikname van het gehuurde Object aan Have fun Events voldoen.

2.       Opdrachtgever wordt geacht de gehuurde Objecten in goede staat te hebben ontvangen en dit ook te controleren voor de ingebruikname daarvan.

3.       Het is Opdrachtgever en zijn Deelnemers niet toegestaan de gehuurde Objecten aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

4.       Indien sprake is van de huur van gemotoriseerde voertuigen, daaronder begrepen Solexen, verklaart Opdrachtgever dat alle Deelnemers uit de door hem gereserveerde groep kennis hebben genomen van de voor dat voertuig geldende huurvoorwaarden. Alle Deelnemers moeten een minimumleeftijd hebben van 21 jaar en dienen te beschikken over een geldig bromfietscertificaat of geldig Nederlands rijbewijs. Zowel Opdrachtgever als Deelnemers laten een kopie van hun geldige bromfietscertificaat c.q. geldige rijbewijs achter bij Have fun Events.

Artikel 22 – Aansprakelijkheid

Onverminderd het bepaalde in artikel 14 van hoofdstuk I, gelden aanvullend de navolgende bepalingen inzake aansprakelijkheid:

1.          Opdrachtgever huurt de Objecten op eigen risico. Have fun Events is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan Opdrachtgever, Deelnemers, derden en/of goederen.

2.          Opdrachtgever is jegens Have fun Events volledig aansprakelijk voor diefstal/vermissing van, of schade toegebracht aan, de gehuurde Objecten.

3.          Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor alle door hem en de Deelnemers veroorzaakte schade aan de gehuurde Objecten als ook schade aan overige eigendommen van Have fun Events en/of schade (aan eigendommen) van derden, hoe ook veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, en ongeacht of deze schade is toe te rekenen aan Opdrachtgever of derden.

Percentages zijn slechts voorstellen mijnerzijds. Het is uiteraard aan Have fun Events om de hoogte hiervan te bepalen.